Misja

Oddłużanie rolnika
Naszą Misją jest szeroko pojęta i kompleksowa pomoc osobom zadłużonym. Pomoc, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy prawnej niezależnie od tego, czy zadłużenie danej osoby ma charakter zawiniony czy też nie.

Pomoc osobom zadłużonym świadczona jest w szczególności poprzez:

  • ułatwianie dostępu do pomocy prawnej osobom zadłużonym, w szczególności tym, których nie stać na samodzielne opłacanie kosztów pomocy prawnej
  • nawiązywanie współpracy z radcami prawnymi, adwokatami czy innymi osobami o kwalifikacjach prawniczych, gotowymi działać również pro publico bono lub ułatwianie osobom zadłużonym nawiązanie kontaktu z takimi osobami
  • działania o charakterze edukacyjnym i szkoleniowym mające na celu przeciwdziałanie zadłużaniu się osób fizycznych oraz minimalizowanie skutków już istniejącego zadłużenia
  • wspieranie działań o charakterze terapeutycznym lub organizacyjnym zmierzającym do wzajemnej samopomocy świadczonej przez osoby zadłużone
  • ułatwianie dostępu do pomocy psychologicznej osobom zadłużonym, szczególnie tym, którym świadomość zadłużenia utrudnia codzienne funkcjonowanie oraz tym, których nie stać na odpłatne uzyskanie takiej pomocy
  • przeciwdziałanie nawarstwianiu się negatywnych skutków zadłużenia prowadzącym do wykluczenia społecznego osób zadłużonych oraz wyrzucaniu takich osób na margines społeczny przez ich otoczenie lub przez samych siebie
  • podnoszenie świadomości prawnej w zakresie uprawnień przysługujących konsumentom i dłużnikom