Wzory Pism Sądowych

Spis załączników możliwych do zamówienia:

1. Zarzuty, skarga, zażalenie do nakazu zapłaty.
2. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia, zarzutów.
3. Wniosek o wyłączenie składu orzekającego.
4. Wniosek egzekucyjny (ogólny).
5. Skarga na czynności komornika (ogólna).
6. Wniosek o zawieszenie komornika sądowego na 30 dni (Prezes Sądu Rejonowego)
7. Kopia przykładowego Wszczęcia Egzekucji.
8. Skarga na wszczęcie egzekucji (ogólna).
9. Skarga na wysokość opłaty, kosztów komorniczych.
10. Zażalenie na nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu.
11. Wniosek do komornika o zawieszenie egzekucji w związku z zażaleniem na klauzulę wykonalności tytułowi egzekucyjnemu.
12. Zażalenie na postanowienie komornika o odmowie zawieszenia egzekucji w związku z zażaleniem na nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu.
13. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego odrzucającego zażalenie dłużnika na odmowę przez komornika zawieszenia egzekucji w związku ze złożonym zażaleniem na nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu.
14. Skarga na wpis ostrzeżenia o toczącej się egzekucji.
15. Umowa zbycia ruchomości.
16. Umowa użyczenia rzeczy.
17. Powództwo przeciwegzekucyjne.
18. Skarga na czynności komornika – zajęcie świadczeń socjalnych.
19. Wniosek KW – wpis.
20. Wzór umowy najmu/dzierżawy.
21. Wniosek o umorzenie zobowiązania publicznoprawnego.
22. Wniosek o umorzenie wierzytelności bankowej po spłacie części zobowiązania.
23. Wniosek o umorzenie części długu w zamian za spłatę 20% długu – fundusze sekurytyzacyjne.
23a. Wniosek o dodatkowy opis i oszacowanie.
23b. Wniosek o przesłanie kopii operatu szacunkowego sporządzonego na potrzeby opisu i oszacowania
24. Skarga na bezczynność komornika.
25. Wniosek do komornika o podanie daty, od której biegnie termin na skargę na opis i oszacowanie.
26. Skarga na opis i oszacowanie.
27. Wniosek do komornika o przesłanie polisy OC komornika
28. Wniosek o przywrócenie terminu na skargę na opis i oszacowanie.
29. Zażalenie na Postanowienie Sądu Rejonowego o odrzuceniu skargi na opis i oszacowanie
30. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego o odrzuceniu Skargi na opis i oszacowanie.
31. Skarga na wyznaczenie przez komornika terminu licytacji.
32. Zażalenie na postanowienie o przybiciu.
33. Zażalenie postanowienie Sądu Rejonowego o odrzuceniu zażalenia na przybicie.
34. Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na przybicie.
35. Zażalenie na postanowienie o przysądzeniu.
36. Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na przysądzenie.
37. Skarga na wpis w dziale II (nowy właściciel po licytacji).
38. Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych.
39. Zażalenie na postanowienie Sądu o odrzuceniu wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych.